Informacja o RODO

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Prabutach przedstawia następujące informacje:

Administrator danychBank Spółdzielczy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 3, 82-550 Prabuty (Bank)
Dane kontaktoweZ Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@bsprabuty.pl, telefonicznie: (55) 278 22 50, (55) 278 20 73 lub pisemnie: ul. Kwidzyńska 3, 82-550 Prabuty.
Inspektor Ochrony DanychW Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsprabuty.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kategorie danychBank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego),dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail),dane audiowizualne (np. nagrania rozmów, monitoring wizyjny).
Źródło danychPani/Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana oraz ze źródeł publicznie dostępnych (np. KRS, CEIDG).
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 1) realizacji umowy i obowiązków z niej wynikających zawartej przez Bank z Pani/Pana pracodawcą/mocodawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), 3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).  
Okres przez który dane będą przechowywane Dane osobowe osób będących reprezentantami stron (a także osób do kontaktu stron) będą przechowywane: 1) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń Pani/ Pana pracodawcy/ mocodawcy lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku z zawartą umową, 2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją złożonego wniosku/zawarciem umowy – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana pracodawcy/ mocodawcy obowiązków z nich wynikających, w szczególności: dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
Odbiorcy danychW celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane przez Bank następującym odbiorcom lub grupom odbiorców: – podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane  dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii) i prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (jeśli będzie to technicznie możliwe może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).   Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy z Pani/Pana Pracodawcą/Mocodawcą

Broszura informacyjna RODO


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: