Klienci biznesowi

Rachunek dla klientów instytucjonalnych

Rachunek rozliczeniowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności, do wniosku Klient występujący o otwarcie rachunku powinien dołączyć :

1)   Przedsiębiorca ( podmiot prowadzący działalność gospodarczą )

  • dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej,
  • pełnomocnictwa osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru,
  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego ( REGON )
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

2)   Jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, fundacje itp.

  • dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa ( statut, uchwały )
  • pełnomocnictwa osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru,
  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego ( REGON )
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

3)   Rolnicy

  • nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy wystawiony przez Urząd Gminy lub umowę dzierżawy,
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

 

Dyspozycje składane przez Posiadacza rachunku powinny być opatrzone wzorami: podpisów oraz pieczątki firmy, zgodnych z Kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: